Simpozion

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A

SIMPOZIONULUI JUDEȚEAN CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ

„DIMENSIUNI AXIOLOGICE ȘI TRANSDISCIPLINARE ALE EDUCAȚIEI PRIN CULTURĂ”

SIMPOZIONUL ESTE ORGANIZAT ÎN CADRUL PROIECTULUI

UNITATE PRIN CULTURĂ

Instituția organizatoare: Liceul Teoretic „Ion Neculce” Târgu Frumos

Telefon/fax:  (+40)773936160

E-mail: neculcecultural@gmail.com

Termen limită de trimitere a articolelor este 23 februarie 2020.

Parteneri în cadrul proiectului: Inspectoratul Școlar Județean Iași, Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” Iași, Biblioteca Orășenească „Universul cunoașterii” Târgu Frumos, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Editura „Spiru Haret” Iași, Societas Pro Patrimonium Târgu Frumos, Primăria Târgu Frumos, Radio Iași, BZI Live Iași.

Argument

A doua ediție a Simpozionului județean, cu participare internațională, „DIMENSIUNI AXIOLOGICE ȘI TRANSDISCIPLINARE ALE EDUCAȚIEI PRIN CULTURĂ” va fi organizată de Liceul Teoretic „Ion Neculce” Târgu Frumos, pe data de 1aprilie 2020, în cadrul proiectului  Unitate prin cultură.

Simpozionul va reprezenta o oportunitate de a evidenția dimensiunea educațională a cunoașterii patrimoniului național, prin abordarea unor subiecte de interes didactic ce vizează dezvoltarea conștiinței și exprimării culturale în rândul tinerilor, competență-cheie esențială managementului vieții personale, necesară integrării cu succes în viața socială, într-o economie bazată pe cunoaștere și caracterizată prin diversitate culturală.

Asimilarea valorilor culturale locale, conștientizarea identității culturale naționale constituie doi factori primordiali ai îmbunătățirii calității vieții, considerent generat de premisa conform căreia cunoașterea contribuie decisiv și semnificativ la creșterea economiei și a standardelor de viață. Multe domenii pot concura în formarea și dezvoltarea orizontului cunoașterii al tinerilor, însă un loc important îl deține conștientizarea de către tineri a rolului culturii lor naționale în Europa și în lume. Un orizont al cunoașterii dezvoltat în mod organizat și din abundență poate fi un ghid pentru tineri în lumea contemporană și îi va ajuta să rezolve probleme complexe ale lumii actuale. Moștenirea culturală ocupă o poziție specială în dezvoltarea unei țări, având în vedere faptul că ocupă un loc special în memoria colectivă a unei nații, iar această moștenire trebuie protejată și respectată[1],  aspect ce este, de altfel, urmărit prin evidențierea importanței patrimoniului cultural în lucrările de specialitate expuse.

Totodată, simpozionul se va constitui într-o platformă de diseminare a bunelor practici cu privire la procesul de învățare experiențială culturală, a metodelor și tehnicilor de lucru destinate a forma și dezvolta competențele culturale ale elevilor și se va centra, prioritar, pe creativitatea şi experienţa elevilor și a cadrelor didactice. Astfel, simpozionul va constitui un bun prilej pentru promovarea și diseminarea unor abordări diverse ale metodelor active și  interactive de predare utilizate în activitățile didactice, cât și o oportunitate pentru realizarea unui schimb de bune practici atât între elevi, cât și profesori de diferite discipline, din diferite instituții de învățământ din județul Iași.

Așadar, simpozionul vine în întâmpinarea susținerii culturii, aceasta fiind considerată motorul unei dezvoltări sociale și economice sustenabile și va promova dialogul intercultural pentru menținerea unor relații inter-comunitare armonioase.

Scop: configurarea și dezvoltarea în conștiința elevilor a unui sistem de valori, inspirate de modelele axiologice românești, care să se constituie într-o componentă motivațională și volitivă, determinantă pentru un viitor de succes.

Obiective specifice:

 • Îmbunătățirea proceselor instructiv-educative derulate în școlile partenere prin asigurarea schimbului de experiență ce se va desfășura prin colaborarea interinstituțională din cadrul acestui proiect, pe întreaga durată a proiectului.  
 • Schimbul de experiență privind punerea în practică a competențelor de informare, documentare și cercetare științifică calitativă, în rîndul elevilor din cadrul instituțiilor de învățământ partenere;
 • Optimizarea procesului de formare și perfecționare a cadrelor didactice prin implicarea acestora în elaborarea unor studii de specialitate în domeniul didacticii, pedagogiei și a specialităților conexe educației culturale, care vor fi prezentate în cadrul sesiunilor de comunicări științifice prevăzute în proiect.
 • Schimbul de bune practici referitoare la educația culturală;
 • Promovarea activității de cooperare între instituții de învățământ și organizații culturale;
 • Consolidarea dimensiunii europene în educație.

Locul de desfăşurare a activităţii:

Sala de festivități a Liceului Teoretic „Ion Neculce” Târgu Frumos, județul Iași;

Grup țintă:

Simpozionul  științific se adresează atât elevilor și cadrelor didactice din județul Iași și din țară, cât și școlilor cu predare în limba română, din afara țării, reprezentanților comunității culturale locale, județene, naționale și internaționale, precum și diferitor reprezentanți ai comunităților de români din străinătate.

Rezultate așteptate:

 • Valorizarea și valorificarea experiențelor didactice deosebite ale cadrelor didactice din diverse instituții de învățământ;
 • Realizarea unei publicații înregistrate la Biblioteca Națională a României, cu ISBN, care va cuprinde toate lucrările prezentate în cadrul simpozionului;
 • Publicarea articolelor realizate de elevii premianți la Concursul „File inspirate din cronicile lui Neculce…” la simpozion în volumul ISBN;
 • Dezvoltarea de competențe sociale interculturale și a capacităților de comunicare și colaborare a elevilor și a cadrelor didactice, atât intercolegială, cât și în raport cu actanții principali ai procesului de educație;
 • Îmbunătățirea competențelor profesionale, sociale și interculturale ale cadrelor didactice din școală;
 • Îmbunătățirea performanțelor și gradului de implicare a elevilor, perfecționarea relației instituției cu comunitatea, dezvoltarea dimensiunii europene a școlii.
 • Conştientizarea unicităţii culturii proprii şi asumarea moştenirii comune a umanităţii;
 • Achiziţionarea de informaţii şi punerea în practică a noi abordări pedagogice şi manageriale.

Activități de promovare, diseminare, mediatizare

Activitățile simpozionului vor fi mediatizate și diseminate pe site-ul școlii, pagina de facebook a proiectului, pe platforme și site-uri din domeniul educației. De asemenea, activitățile simpozionului internațional vor fi mediatizate prin intermediul mass-media, comunicate de presă și reportaje. Mediatizarea și diseminarea activităților simpozionului vor fi realizate și de către echipa de coordonare a proiectului prin toate mijloacele de informare.

Programul Simpozionului

Perioada de desfășurare: 1 aprilie 2020

Locația: Sala de Festivități a Liceului Teoretic „Ion Neculce” Târgu Frumos

Secțiuni:

 1. File inspirate din cronicile lui Neculce – secțiune dedicată elevilor
 2. Coordonatele culturale ale demersului didactic– secțiune dedicată profesorilor

Responsabili:

Comitetul de organizare este reprezentat de: prof. Paula-Livia Vorniceanu; prof. dr. Sergiu-Constantin Enea; prof. Lili Ciobanu; prof. Ionela Mihăilescu; prof. Larisa Zugravu; prof. Irina-Roxana Bulai.

Regulament

1. Înscrierea participanţilor pentru secținea II – Coordonate culturale ale demersului didactic:

 • se va realiza pe baza unui formular de înscriere (Anexa 1);
 • formularul de înscriere și lucrarea se vor trimite până la data de 23 februarie 2020 la adresa: neculcecultural@gmail.com, specificând : nume și prenume autor/autori, titlul lucrării, școala/instituția și secțiunea la care se încadrează articolul. Persoană de contact: Larisa Zugravu, telefon (+40)773936160;
 • participanții vor preciza în e-mail adresa de corespondenţă, inclusiv codul poştal;
 • participanţii a căror prezentare necesită materiale suport (flipchart, videoproiector) sunt rugaţi să precizeze acest aspect în formularul de înscriere.
 • Întreaga responsabilitate privind corectitudinea, caracterul științific și dreptul de autor al informațiilor cuprinse în textul articolelor aparține autorului/autorilor.

2. Recomandări privind redactarea lucrărilor:

SECȚIUNEA I:

 • Elevii vor lectura lucrarea/fragmente din lucrare, ca un exercițiu de intercunoaștere. Totodată, pot utiliza mijloace nultimedia de prezentare a procesului de documentare/ creație și a lucrării propriu-zise.
 • Nu există limită de număr în ceea ce privește componența grupurilor de elevi care se implică în activitatea de realizare a produselor (creație literară și/sau plastică) cu care se vor înscrie în concurs;
 • Echipajele de elevi vor fi reprezentate, la simpozion, de 2 elevi din unitatea de învățământ participantă;
 • Nu există limită de număr în ceea ce privește autorii articolului/studiului care va fi publicat în volum;
 • Se vor acorda diplome de participare la simpozion și volumul în care vor fi publicate articolele tuturor elevilor implicați;
 • Prezentările directe nu vor depăși durata de 10 minute;
 • Responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor aparține exclusiv autorilor și profesorilor coordonatori.

SECȚIUNEA II:

 • Conținutul lucrărilor trebuie să vizeze aspecte cu grad de interes ridicat din tematica propusă, să aibă originalitate, să cuprindă experiențe personale cultural-pedagogice, rezultate ale unor cercetări de specialitate sau să răspundă unor teme de cercetare de interes în domeniul cultural și să respecte legislația în vigoare privind drepturile de autor;
 • Se admit maximum 2 autori pentru o lucrare (se vor acorda două adeverințe și/sau două diplome de participare şi două volume, la cerere);
 • Prezentările directe power point sau video nu vor depăși durata de 10 minute;
 • Responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor aparține exclusiv participanților.

Norme de tehnoredactare:

I.1. Setarea paginilor: stânga: 3 cm; sus, jos, dreapta: 2,5 cm.

2. Titlul lucrării: TimesNewRoman, size 14, majuscule, bold, centrat, urmat de un rând liber.

3. Prenumele și numele: TimesNewRoman, size 11, majuscule, bold, centrat dreapta

4. Numele instituției: TimesNewRoman, size 11, majuscule, bold, centrat dreapta

5. Textul propriu-zis: TimesNewRoman, size 12, line spacing 1 rând (single)

6. Referințele bibliografice vor apărea:

 • în notele de subsol: TimesNewRoman, TNR, 10, după modelul:
 • prenume, nume, titlu cărții (cu italice), editura, localitatea și anul apariției, pagina (Richard Wilkinson, Ludovic al XIV-lea, Franța și Europa, 1661-1715, Editura All Educational, București, 2001, p. 20)
 • prenume, nume, titlul articolului (cu italice), în… numele revistei (cu italice), volum (nr.), anul, paginile (Ruxandra Cesereanu, Provincia cărturarilor, în „Familia”, vol. 13, nr. 3-4/2003, p.11).
 • la finalul articolului, în ordine alfabetică.
 • nume, prenume, titlul cărții (cu italice), editura, localitatea și anul apariției (WILKINSON R., Ludovic al XIV-lea, Franța și Europa, 1661-1715, Editura All Educational, București, 2001)
 • nume, prenume, titlul articolului (cu italice), în… numele revistei (cu italice), volum (nr.), anul, paginile. (CESEREANU R., Provincia cărturarilor, în „Familia”, vol. 13, nr. 3-4/2003, pp.11-25)

II.1.Tabelele și imaginile (figurile, planșele) vor avea titlu și vor fi numerotare cu cifre arabe (de exemplu, Tabelul 1, Figura 2); sursa va fi prezentată în mod obligatoriu sub tabele și figuri.

 • Calitatea imaginilor trebuie să fie adecvată pentru tipărire, minimum 300 dpi. Vă rugăm să evitați imaginile de o calitate redusă.
 • Titlul tabelului sau al figurii trebuie să fie scris înaintea tabelului și să înceapă cu literă mare.
 • Conținutul tabelelor trebuie să respecte următoarele condiții: numele rândurilor și al coloanelor trebuie să înceapă cu litere mari. Sunt preferate titlurile scurte. Detaliile tehnice sau metodologice trebuie să fie descrise în numele sau în notele referitoare la tabele. Pentru scrierea numerelor se va folosi doar o singură zecimală.

       De asemenea, se recomandă să se ia în considerare următoarele recomandări de stil:

 1. OBLIGATORIU toate textele vor fi scrise cu diacritice şi vor respecta normele actuale de ortografie impuse de Academia Română. Nerespectarea acestei cerințe atrage de la sine respingerea materialului.
 2. Titlul/subtitlul unei secțiuni trebuie să fie subliniat cu bold,începe cu literă mare și este aliniat spre stânga;
 3. Numerotările se fac cu cifre arabe;
 4. Evitați paragrafele foarte scurte sau cele formate dintr-o singură frază;
 5. Utilizați evidențierea prin îngroșare (bold) în text doar pentru subtitluri (numerotate și aliniate spre stânga);
 6. Pentru alte sublinieri utilizați doar caracterele italice,în text subliniere a nu se face niciodată cu opțiunea underline;
 7. Numeralele de la unu la zece trebuie să fie scrise în cuvinte, dar pentru numeralele mai mari trebuie să fie folosite cifrele;
 8. Toate acronimele vor fi însoțite de titulatura completă pe care o prescurtează atunci când apar pentru prima oară în text, chiar și cele utilizate foarte frecvent (UK, EU etc.);
 9. Nu lăsați spații libere între semnele de punctuație și textul care le precedă,ci doar între semnele de punctuație și textul care urmează.
 10. Paginile nu se numerotează.

NOTE

 • Organizatorii simpozionului îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările ce nu respectă legea drepturilor de autor.
 • Organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu publica lucrările al căror conţinut aduc ofensă sau prejudiciu unor persoane, grupuri sau instituţii;
 • Pentru a asigura un flux informațional eficient, responsabilii de secțiuni vor asigura prima corectură a lucrărilor înscrise în simpozion și le vor direcționa către secretariatul științific al simpozionului în termen de 24 de ore de la primirea acestora.
 • Organizatorii se bazează pe deplină dvs. disponibilitate de comunicare, în scopul perfectării oricărui detaliu privind publicarea volumului Simpozionului.

DIRECTOR                                                                            COORDONATORI PROIECT:

Prof. dr. Sergiu-Constantin Enea                                            Prof. dr. Sergiu-Constantin Enea

                                                                                                Prof. Paula-Livia Vorniceanu

SECRETARIATUL ŞTIINŢIFIC AL SIMPOZIONULUI

prof. Larisa Zugravu

tel. (+40) 773936160

neculcecultural@gmail.com

Date de contact:

prof.  Paula-Livia Vorniceanu:

Email: paulanicoleanu@yahoo.com

prof.  dr. Sergiu-Constantin Enea   

Email:eneasergiu2014@yahoo.com

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

PROFESORI/REPREZENTANȚI AI COMUNITĂȚII CULTURALE/CERCETĂTORI ȘTIINȚIFICI

SIMPOZION JUDEȚEAN, CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ

„DIMENSIUNI AXIOLOGICE ȘI TRANSDISCIPLINARE ALE EDUCAȚIEI PRIN CULTURĂ”

Titlul lucrării: _____________________________________________________________

Autorul/Autorii lucrării

Nume: _______________________________Prenume: ____________________________

Nume: _______________________________Prenume: ____________________________

Instituţia: _________________________________________________________________

Localitatea: _______________________________________________________________

Judeţul: __________________________________________________________________

Țara: _____________________________________________________________________

Telefon: __________________________________________________________________

E-mail: ___________________________________________________________________

Secţiunea:

Coordonatele culturale ale demersului didactic 

Modul de participare

Directă 
Indirectă (Trimiterea lucrării în termenul precizat) 
Doresc să primesc volumul prin poștă, cu plata ramburs 
Nu doresc să primesc volumul 
Prezentare videoproiector 
Prezentare flipchart 

Observaţii ______________________________________________________________ Data,                                 


[1]Dan Berindei, The Romanians and Europe in the Premodern and Modern periods,Encyclopaedic Press, Bucharest, 1997.

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: