Concurs „File inspirate din cronicile lui Neculce”

FILE INSPIRATE

DIN CRONICILE LUI NECULCE

CONCURS JUDEȚEAN,

CU PARTICIPARE INTERNATIONALA

DOMENIUL CULTURAL-ARTISTIC – LITERATURĂ,

ARTE VIZUALE,

CULTURI ȘI CIVILIZAȚII; EDUCAȚIE PENTRU

VALORI

INSTITUȚIA COORDONATOARE:

Liceul Teoretic „Ion Neculce”

Târgu Frumos

DIRECTOR,

prof. dr. SERGIU-CONSTANTIN ENEA

COORDONATORI CONCURS:

prof. dr. SERGIU-CONSTANTIN ENEA

prof. PAULA-LIVIA VORNICEANU

PERIOADA: 5 luni (ianuarie-mai 2020)

FILE INSPIRATE DIN CRONICILE LUI NECULCE

CONCURS JUDEȚEAN

Parteneri:

Inspectoratul Școlar Județean Iași, Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” Iași, Biblioteca Orășenească „Universul cunoașterii” Târgu Frumos, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Editura „Spiru Haret” Iași, Societas Pro Patrimonium Târgu Frumos, Primăria Târgu Frumos, Radio Iași, BZI Live Iași.

DATELE DE CONTACT ALE COORDONATORILOR PROIECTULUI

Unitatea de învățământ aplicantăLiceul Teoretic ,,Ion Neculce” Târgu Frumos
Adresăstr. Cuza Vodă nr. 65, cod 705300, oraș Târgu Frumos, județul Iași
Telefon / faxTelefon: (+40) 332 805 922 Fax: (+40) 332 805 922
Site şi adresă poştă electronicăhttp://liceulionneculce.ro is_ionneculce@yahoo.com
Coordonatori-prof. dr. Enea Sergiu-Constantin, director eneasergiu2014@yahoo.com; tel: (+40) 742 472 457 -prof. Vorniceanu Paula-Livia paulanicoleanu@yahoo.com; tel: (+40) 745 706 599

REGULAMENT DE PARTICIPARE ŞI ORGANIZARE

AL CONCURSULUI

FILE INSPIRATE DIN CRONICILE LUI NECULCE

CONDIŢII DE PARTICIPARE

Participanți: elevi ciclul gimnazial (V-VIII), liceal (IX-XII)

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE.

A. SECŢUNILE CONCURSULUI:

I. SECŢIUNEA SCRIERE CREATIVĂ (clasele V-VIII şi IX-XII): 

 • Elaborarea unei creații literare (încadrate în una din categoriile: poezie, proză, dramaturgie, eseistică) pornind de la un episod, la alegere, din istoria, cultura și civilizația Moldovei sau de la un proverb sau zicătoare populară românească.  Lucrarea se va expedia la neculcecultural@gmail.com .

II. SECŢIUNEA CREAȚIE PLASTICĂ (clasele V-VIII şi IX-XII): 

 • Realizarea unui poster/colaj, pictură, desen format A3, utilizând orice tehnică de lucru sau materiale decorative, care să ilustreze o imagine, un cadru care să ilustreze elemente de cultură și civilizație specifice Moldovei (tradiții, obiceiuri, elemente de etnografie, elemente de patrimoniu cultural local tangibile și intangibile), o secvență din istoria Moldovei sau semnificația unui proverb sau a unei zicători populare românești.  Posterul va fi expediat împreună cu o scurtă prezentare a elementelor de cultură și civilizație redate sau a secvenței istorice ilustrate. Eseul va avea maxim 500 de cuvinte. Cele două produse vor fi expediate atât prin poștă, cât și electronic la neculcecultural@gmail.com.

Anunțarea rezultatelor și premierea elevilor se va realiza în cadrul Simpozionului „Dimensiuni trasdisciplinare și axiologice ale educației prin cultură”, în data de 1 aprilie 2020.

Elevii şi profesorii participanţi vor organiza într-un spațiu școlar special amenajat în cadrul Liceului Teoretic ,,Ion Neculce” Târgu Frumos o expoziție cu afișele realizate.

Fiecare cadru didactic va beneficia de adeverință care să ateste participarea la acțiunile proiectului. Elevii vor primi diplome de participare și diplome pentru premiile obținute. 

B. EVALUAREA

B 1. COMPONENŢA COMISIILOR CONCURSULUI

B 1.1.  Comisia de organizare şi evaluare

Președinte: inspector şcolar pentru activități extrașcolare, prof. Alla Apopei

Vicepreşedinte: directorul instituției, prof. dr. Sergiu-Constantin Enea;

Membri :

 • prof. Paula-Livia Vorniceanu (Liceul Teoretic „Ion Neculce” Târgu Frumos)
 • 1 profesor de limba și literatura română
 • 1 profesor de educație plastică
 • 1 reprezentant al Asociației Societas Pro Patrimonium
 • 1 reprezentant al Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iași
 • 2 secretare: prof. Ionela Mihăilescu, profesor Daniela Vană (Liceul Teoretic „Ion Neculce” Târgu Frumos)

Comisia de organizare şi evaluare a concursului supraveghează stricta respectare a regulamentului, stabileşte programul pentru concurs, are atribuţii organizatorice, se ocupă de partea materială necesară desfăşurării concursului; afişează rezultatele, ierarhia finală şi face premierea; numeşte componenţa Comisiei de elaborare și validare a subiectelor.

B. 2. EVALUARE

B 2.1. EVALUAREA PROBEI SECȚIUNII I

Conţinutul – 70 puncte

 • Respectarea temei – 30 puncte
 • Creativitate – 40 puncte
  • Limbaj figurat – 15 puncte
  • Imagini artistice – 15 puncte
  • Formularea titlului – concordanța cu textul – 10 puncte

Redactarea – 30 puncte

 • Coerenţa textului (registrul de comunicare, stilul, vocabularul adecvat conţinutului) – 20 puncte
 • Ortografia şi punctuaţia – 10 puncte

B 2.2. EVALUAREA PROBEI SECȚIUNII II 

Juriul desemnat va realiza selecţia şi ierarhia celor mai bune lucrări practice urmărindu-se criterii precum:

– modul de redactare a creaţiei plastice (elemente compoziționale vizuale armonizate, elemente vizuale adaptate temei, aspectul estetic etc.);

originalitate și creativitate.

CREAŢIE PLASTICĂ

 Concordanţa cu tema – 40 puncte

 • Respectarea temei – 30 puncte
 • Gradul de finalizare – 10 puncte

   Originalitate – 40 puncte

 • Nota personală – 20 puncte
 • Expresivitatea dată elementelor de limbaj plastic folosite – 10 puncte
 • Idee, mesaj artistic transmis – 10 puncte

   Utilizare limbaj plastic – 20 puncte

 • Bogăţia cromatică – 10 puncte
 • Forme plastice utilizate – 10 puncte

C. CONSIDERAȚII GENERALE

Lucrările vor fi evaluate pe secțiuni și clase.

Deciziile comisiilor de evaluare sunt definitive şi inatacabile.

Se vor acorda premii pentru fiecare secțiune (I, II, III) și mențiuni; numărul de premii I, II, III și mențiuni nu va depăși 30 % din numărul total de participanți.

Se vor acorda și diplome de participare.

Lucrările vor fi transmise prin poștă în intervalul 1 februarie-23 februarie 2020, pe adresa școlii și pe adresa de email neculcecultural@gmail.com cu precizarea Pentru Concursul File inspirate din cronicile lui Neculce.

Instituţia organizatoare, respectiv partenerii sau sponsorii  pot acorda şi premii speciale. Se vor elibera diplome de participare, semnate doar de şcoala organizatoare şi diplome pentru premii şi menţiuni, semnate de instituția organizatoare şi de I.S.J. Iaşi, cu numărul de înregistrare al proiectului.

Nu se percepe taxa de participare.

Taxele poștale vor fi suportate de către participanții la concurs.

În plic vor fi transmise:

 • Lucrările elevilor;
 • Acordul de parteneriat, semnat și ștampilat de unitatea de învățământ parteneră, în dublu exemplar;
 • Fișă de înscriere;
 • Un plic format A4 autoadresat și timbrat.

Fiecare cadru didactic va putea participa cu cel mult 5 lucrări la fiecare secțiune.

Jurizarea lucrărilor va avea loc în intervalul 24 februarie-29 februarie 2020.

Lucrările premiate vor fi publicate în volumul Simpozionului „Dimensiuni axiologice și transdisciplinare ale educației prin cultură”.

Director,                                                                                             Coordonatori concurs,

Prof. dr. Sergiu-Constantin ENEA                                     prof. dr. Sergiu-Constantin ENEA

                                                                                                Prof. Paula-Livia VORNICEANU

ANEXA 1

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

CONCURSUL JUDEȚEAN DE CREAȚII LITERARE ȘI PLASTICE

FILE INSPIRATE DIN CRONICILE LUI NECULCE

Numele instituției de învățământ:                                                                                Nr. înreg.

Adresa:           

Numele si prenumele cadrului didactic coordonator:

Telefon/email:

Specialitatea:

Tabel nominal cu elevii participanţi la

Concursul FILE INSPIRATE DIN CRONICILE LUI NECULCE

 _ _ / _ _ / 2020

Nr. crt.Numele și prenumele elevului participantClasaNumele și prenumele profesor (i) coordonator (i)Școala de proveniențăSecțiunea la care participă
      
      
      
      
      
      

Data :                                                                                                  Semnătura:

ANEXA 2

ACORD  DE  PARTENERIAT

                                                Încheiat  astăzi, __________________, între:

1.         Părțile contractante :

a)         Liceul Teoretic „Ion Neculce”, cu sediul în Târgu Frumos, Str. Cuza Vodă, Nr. 65, județul Iași, reprezentat prin director, prof. dr. Sergiu – Constantin Enea, și prof. Paula-Livia Vorniceanu, în calitate de coordonatori ai concursului „File din cronicile lui Neculce”.

b)         Școala/Liceul/Colegiul ____________________________________________________, cu sediul în ______________________, __________________________________, reprezentat de director, _____________________________________________________________________,  și prof. _____________________________________________________________, în calitate de parteneri în  proiectul „Unitate prin cultură”, ediția a II-a.

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurăriiconcursului în instituţia aplicant, inclus în proiectul „Unitate prin cultură”.

OBLIGAŢIILE INSTITUŢIILOR PARTENERE:

Liceul Teoretic „Ion Neculce” Târgu Frumos, în calitate de aplicant, se obligă:

 • să mediatizeze concursul pe www.didactic.ro; www.liceulionneculce.ro; Facebook)
 • să întocmească regulamentul concursului şi să-l trimită în timp util instituţiilor partenere;
 • să  asigure condiţii optime pentru realizarea activităţilor realizate în calendar;
 • să facă cunoscut părinţilor şi elevilor scopul acestui parteneriat;
 • să prezinte, la nivelul şcolii şi al comunităţii locale, informaţii asupra activităţilor desfăşurate, verbal şi/sau în scris, prin publicarea de articole în presă.;
 • să contacteze eventualii sponsori;
 • să realizeze jurizarea concursului;
 • să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute.

Școala/Liceul/Colegiul _____________________________________________, în calitate de partener, se obligă:

 • să mediatizeze concursul şi regulamentul acestuia în şcoală;
 • să îndrume elevii în realizarea lucrărilor;
 • să expedieze lucrările pe adresa şcolii coordonatoare;
 • să distribuie elevilor participanţi diplomele trimise de instituţia aplicantă;
 • să mediatizeze rezultatele concursului în presa locală.

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform scopului stabilit. Încetarea acordului se va face la finalizarea proiectului.

Prezentul acord de parteneriat se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Director,                                                                               Director,

Prof. dr. Sergiu-Constantin ENEA                                         ……………………………………..

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: